PoslatSMS.sk

Posielanie SMS zadarmo do všetkých sietí v rámci Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie a Poľska.


Úvod » Podmienky použitia


 1. Užívateľ nesmie používať PoslatSMS.sk v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami a spôsobom, ktorým by porušoval platné právne predpisy. Rovnako nie je dovolené použitie PoslatSMS.sk za účelom rozosielania alebo šírenia akýchkoľvek nevyžiadaných či nepovolených reklamných oznámení, škodlivých, urážlivých, rasových, vulgárnych či iných obťažujúcich správ. Použitie brány je dovolené len priamym prístupom z webového prehliadača. Iný spôsob použitia brány, napríklad prostredníctvom stránok či aplikácií tretích strán nie je povolený. Je tak najmä zakázané sprístupňovať stránky alebo posielať SMS správy prostredníctvom akýchkoľvek neschválených externých webových a wapových stránok, skriptov alebo akýchkoľvek aplikácií tretích strán. V prípade zneužitia brány si PoslatSMS.sk vyhradzuje právo zablokovať prístup k Službe a požadovať náhradu spôsobenej škody, ako aj podniknúť príslušné právne kroky.
 2. Prístup na Službu je bezplatný.
 3. Registrácia na portáli je bezplatná.
 4. Užívateľ zodpovedá za dôsledky svojho konania na PoslatSMS.sk. Užívateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek iným účelom než stanoveným týmito podmienkami.
 5. Užívateľ sa zaväzuje, že:
  • nebude robiť žiadne úkony, ktoré by porušovali práva akejkoľvek tretej strany (napr. autorské práva, copyright, ochrannú známku, osobnostné práva,...),
  • nebude používať Služby, ak by takýmto použitím došlo k narušeniu či poškodeniu Služieb alebo ich prevádzkovateľa,
  • pri využití Služieb postupovať v súlade s týmito podmienkami, ako aj všeobecne uznávanými zásadami používania Služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet a platnými právnymi predpismi.
 6. Užívateľ najmä nesmie:
  • užívať Služby v rozpore s týmito podmienkami,
  • zneužívať, blokovať, modifikovať či inak zasahovať do PoslatSMS.sk či jeho Služieb,
  • odosielať testovacie správy na svoje vlastné mobilné číslo.
 7. Používateľovi sa ďalej výslovne zakazuje umiestňovať, odkazovať či inak šíriť na PoslatSMS.sk obsah Užívateľa, ktorý najmä:
  • porušuje práva duševného vlastníctva PoslatSMS.sk či tretích strán, najmä práva k ochranným známkam, priemyselných vzorov, obchodné firmy, autorského práva a práv s autorským právom súvisiacimi, osobnostnými právami,
  • mohol byť považovaný či je konaním napĺňajúcim znaky nekalej súťaže,
  • podnecuje k porušovaniu platných zákonov a neplnenie zákonných povinností,
  • nabáda k páchaniu trestnej činnosti alebo iného deliktného konania alebo také konanie schvaľuje či inak podporuje páchateľa takejto činnosti,
  • nabáda či inak podporuje užívanie návykových či životu nebezpečných látok,
  • obsahuje časti, ktoré by mohli byť považované ako obsah narušujúce občianske spolužitie či ľudskú dôstojnosť,
  • by bol poplašnou správou,
  • ohrozoval bezpečnosť ktorejkoľvek osoby, vyhrážal smrťou alebo vážnym poranením alebo iným typom vyhrážania,
  • obsahuje nepravdivé údaje o tretej osobe, ktorý by mohol takú osobu poškodiť,
  • obsahuje pornografické diela, najmä také, ktoré znižujú ľudskú dôstojnosť alebo zobrazujú dieťa či pohlavný styk so zvieraťom,
  • podporuje alebo propaguje hnutia, ktoré preukázateľne smerujú k potlačeniu práv a slobôd človeka.
 8. Porušovanie podmienok portálu:
  • SMS správy porušujúce horeuvedené podmienky budú automaticky systémom upravené alebo zablokované,
  • testovacie SMS správy môžu byť automaticky systémom zablokované a tým pádom neodoslané,
  • viacnásobné odosielanie tej istej správy môže byť automaticky systémom zablokované,
  • za porušovanie podmienok môže byť užívateľovi automaticky udelený dočasný zákaz používať Služby PoslatSMS.sk, pri neustálom porušovaní môže byť účet, resp. prístup na portál trvale zablokovaný,
  • odosielaním testovacích správ môže byť užívateľovi systémom automaticky zablokovaný prístup na portál až na dobu niekoľkých dní.
 9. Služby PoslatSMS.sk nemusia korektne fungovať, pokiaľ používate proxy server!
 10. PoslatSMS.sk si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služieb v prípade, ak sa dozvie hodnoverne o tom, že Užívateľ prostredníctvom používania PoslatSMS.sk alebo akejkoľvek jeho Služby porušil právnu povinnosť.
 11. Užívateľ Služieb PoslatSMS.sk sa zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania.
 12. Získaný kredit nie je možné dať si vyplatiť.
 13. PoslatSMS.sk je oprávnený kedykoľvek meniť a dopĺňať tieto podmienky. Aktuálne znenie podmienok je k dispozícii na webovej stránke www.PoslatSMS.sk. Ku dňu účinnosti nového znenia podmienok strácajú účinnosť predchádzajúce podmienky.
 14. Ďalej Užívateľ berie na vedomie, že webová stránka www.PoslatSMS.sk a jej obsah, vrátane Služieb je chránený zákonom a zaväzuje sa v tejto súvislosti nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla znamenať zásah do práv PoslatSMS.sk alebo tretích strán.
 15. Ochrana osobných údajov je osobitne upravená v sekcii Ochrana osobných údajov.
 16. Toto znenie podmienok nadobúda účinnosť dňa 01. 11. 2017.
Používaním stránky PoslatSMS.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OKViac info